Fiscale regelingen

Koppeling met regelingen

Het certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) is niet automatisch gekoppeld aan verschillende regelingen van de overheid (MIA- en/of Vamilregeling, Regeling groenprojecten en de Borgstelling MKB-landbouwkredieten Plus). Om in aanmerking te kunnen komen voor een regeling moet er een verwijzing vanuit de vigerende regeling(en) zijn naar het MDV-certificaat voor de betreffende categorie. SMK adviseert ondernemers die kiezen voor MDV-certificatie om in aanmerking te komen voor overheidsregelingen, te controleren of en met welke randvoorwaarden dit in de betreffende regelingen is opgenomen.

Datum investeringsverplichting MIA\Vamil

De versie van MDV die gehanteerd moet worden voor certificatie is afhankelijk van de datum waarop de investeringsverplichtingen worden aangegaan. De versie die op de datum van de investeringsverplichting van kracht is, is tevens de versie waarop de (ver)bouwde stal gecertificeerd dient te worden.

Melkveestallen: twee niveaus

Voor melkveestallen zijn criteria opgesteld voor twee niveaus van certificaten: certificaat A en certificaat B.

  • Certificaat A is gekoppeld aan de Regeling groenprojecten
  • Certificaat B is gekoppeld aan de MIA-\Vamilregeling

Het certificatieschema voor niveau A sluit aan op niveau B 'met weidegang' en bevat 10 aanvullende maatregelen. 

Voor de Regeling groenprojecten is het vereist dat de criteria gedurende de looptijd van 10 jaar gecontroleerd worden.