Nieuws & Persberichten

Herziening Klimaatlat Maatlat Duurzame Veehouderij melkvee

In de hoorzitting op 1 oktober zijn aanpassingen in de criteria voor Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) melkveestallen besproken. Afgelopen herziening is extra aandacht besteed aan het thema klimaat. Binnen dit thema zijn maatregelen opgenomen voor energiebesparing, opwekken duurzame energie en het reduceren van broeikasgasemissies (zoals methaan en lachgas). In de herziening is gefocust op de criteria voor energiebesparing in melkveestallen. In dit artikel worden enkele criteria daarvan toegelicht.


Frequentieregelaar op vacuümpomp melkinstallatie
In MDV 13 zijn momenteel twee varianten van frequentieregelaars opgenomen: één voor de vacuümpomp in de melkstal en één voor de vacuümpomp in de melkrobot. De melkveehouder kan hier 4 of 8 punten voor krijgen als de maatregel wordt toegepast in de stal. Met de ingang van de energiebesparingsplicht zijn melkveehouders, die een energieverbruik hebben van meer dan 50.000 kWh, wettelijk verplicht om een frequentieregelaar toe te passen op de vacuümpomp. Daarnaast blijkt een frequentieregelaar tegenwoordig gangbaar te zijn bij melkrobots. Dit heeft tot gevolg dat alle deelnemers aan de MDV deze maatregel toepassen en daarvoor punten behalen. Daarom heeft het College van Deskundigen agrofood Dierlijk besloten deze keuzemaatregel te verwijderen, zodat er andere (aanvullende) maatregelen moeten worden uitgevoerd om aan de ambitie te voldoen.

Alternatieve koudemiddelen in koelinstallaties
In koelinstallaties, zoals de melkvoorkoeler, wordt gebruik gemaakt van koudemiddelen. Als koudemiddelen uit de installatie lekken, dan komen relatief veel broeikasgassen vrij. Om dit risico te verkleinen kunnen koudemiddelen gebruikt worden die veel minder broeikasgasemissie veroorzaken. Dit wordt uitgedrukt als Global Warming Potential (GWP).

Voor het toepassen van deze maatregel kan 1 punt behaald worden. Om de punten te behalen moet een melkveehouder een koelinstallatie hebben die koudemiddel gebruikt met een GWP-waarde van <25. Uit een analyse onder deelnemers is gebleken dat geen enkele deelnemende melkveehouder deze maatregel toepast. Daarom is onderzoek gedaan naar een verklaring hiervoor. Hier kwam naar voren dat bij het vaststellen van de maatregel de waardes van verkeerde koelinstallaties zijn gebruikt. De maatregel wordt daarom aangepast en luidt dat de koelinstallaties koudemiddelen gebruiken met een GWP-waarde van <750.

Nieuwe maatregel voor accu’s toegevoegd
Een nieuwe maatregel die is toegevoegd gaat over het gebruik van accu’s voor het opslaan van zonne-energie. Dit heeft meerdere voordelen. Zo kan de zonne-energie die overdag wordt opgewekt, tijdelijk worden opgeslagen voor de piekmomenten van energieverbruik bij het melken (‘s ochtends en ’s avonds). Daardoor wordt ook het elektriciteitsnet minder belast. Door de zonne-energie voor een gedeelte op te slaan in een accu op het melkveebedrijf, haalt de melkveehouder minder grijze stroom van het net af en gebruikt meer eigen geproduceerde (groene) energie. De terugverdientijd van dit soort tijdelijke opslag in accu’s ligt tussen de 7 en 10 jaar.

De andere aanpassingen
Naast de hier genoemde maatregelen zijn nog meer voorstellen voor aanpassingen gedaan. Deze hebben te maken met aanpassingen van maatregelen tegen warmteverlies van spoelleidingen in het melksysteem, verbeteren leesbaarheid van het criterium voor energiezuinige watersystemen, verduidelijking in de staffeling van maatregelen voor energiezuinige verlichting en opwekken van duurzame energie. Verder zijn er nieuwe maatregelen voorgesteld voor het toepassen van een beweegbaar voerhek en energiezuinige melksystemen.

Herzieningsproces
SMK voert periodiek herzieningen uit waarbij de criteria in het certificatieschema worden geactualiseerd. Voor deze herziening van de Klimaatlat is onderzoek gedaan naar ontwikkelingen rondom energieverbruik in de melkveehouderij, is inbreng gevraagd bij gebruikers en zijn meerdere experts geraadpleegd. Hierbij was ook ruimte voor een afstudeeropdracht (voor Caitlin de Ruiter, student aan de opleiding Dier- en veehouderij). Alle voorstellen voor wijzigingen werden gepresenteerd tijdens de hoorzitting van 1 oktober, waarbij geïnteresseerden vragen konden stellen. Het College van Deskundigen agro/food Dierlijk weegt alle inbreng en stelt de nieuwe versie van het certificatieschema vast. Uiteindelijk zijn alle wijzigingen terug te lezen in de nieuwe versie van de Maatlat Duurzame Veehouderij die 1 januari 2021 wordt gepubliceerd.

Meer informatie

Terug naar overzicht