Zoeken

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op. We helpen u graag!

Meest gezocht

Over Maatlat Duurzame Veehouderij

https://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/over-mdv/

Certificatieschema's

https://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/certificeren/

Ongewijzigde verlenging Maatlat Duurzame Veehouderij

Gepubliceerd op: 2 januari 2024

De Maatlat Duurzame Veehouderij is een certificatiesysteem voor duurzamere veestallen. In het certificatieschema staan duurzaamheidseisen voor een lagere milieubelasting. De eisen van dit schema worden ongewijzigd verlengd in 2024. 

SMK (Stichting Milieukeur), ontwikkelaar en beheerder van het schema, publiceert het certificatieschema MDV15 versie 1. Dit schema is geldig van 1 januari tot en met 31 december 2024. De tussentijdse wijzigingen die het College van Deskundigen het afgelopen jaar heeft genomen, zijn in het certificatieschema verwerkt. 

MDV15 versie 1

Het College van Deskundigen heeft besloten om het certificatieschema ongewijzigd te verlengen. Een aantal zaken worden in het schema verwerkt:

 • Tussentijdse wijzigingsbesluiten uit het afgelopen jaar zijn ingevoegd.  
 • Verwijzingen naar wetgeving zijn aangepast in lijn met de nieuwe benamingen vanuit de Omgevingswet.  
 • De randvoorwaarden die sinds 2023 gelden voor de fiscale regelingen MIA en Vamil zijn opgenomen in het certificatieschema. Het betreft: 
  • Omgevingsvergunning en vergunning op grond van de Natura 2000-activiteit (voorheen Wet natuurbescherming) moeten zijn afgegeven.  
  • Een maximaal aantal dieren in de stal.  
  • Het aantal dieren neemt niet toe ten opzichte van de bestaande situatie (varkens en pluimvee).  
  • Nieuwbouw op nieuwe locatie wordt niet gestimuleerd, tenzij het een bedrijfsverplaatsing betreft. Het aantal dieren mag niet toenemen ten opzichte van de oude locatie (varkens en pluimvee).  
  • Grondgebondenheid bij melkveestallen. 

Maatlat Duurzame Veehouderij

Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting én met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn. MDV draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij en is ontwikkeld voor stallen voor pluimvee (eenden, leghennen, vleeskalkoenen, vleeskuikens), konijnen, melkgeiten en -schapen, melkvee, varkens, vleeskalveren en vleesvee.

 

Meer informatie: