Zoeken

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op. We helpen u graag!

Meest gezocht

Over Maatlat Duurzame Veehouderij

https://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/over-mdv/

Certificatieschema's

https://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/certificeren/

Over Maatlat Duurzame Veehouderij

Een stal die gecertificeerd is als Maatlat Duurzame Veehouderij-stal draagt bij aan de verduurzaming van de veehouderij. Een MDV-stal is namelijk een veestal met een lagere milieubelasting en maatregelen voor diergezondheid én dierenwelzijn. Deze stallen voldoen aan strenge duurzaamheidseisen op de thema’s ammoniakemissie, bedrijf & omgeving, brandveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn, fijnstof en klimaat.

Het schema is ontwikkeld en wordt beheerd door SMK.

Fiscaal voordeel

MDV-certificaathouders kunnen in aanmerking komen voor overheidsregelingen zoals MIA- en/of Vamilregeling, Regeling groenprojecten en de Borgstelling MKB-landbouwkredieten Plus.

Uitleg thema’s

De Maatlat Duurzame Veehouderij is ontwikkeld voor de diercategorieën pluimvee (eenden, leghennen, vleeskalkoenen, vleeskuikens), paarden, konijnen, melkgeiten, melkschapen, melkvee, varkens, vleeskalveren en vleesvee. Voor deze veestallen zijn er maatregelen voor de volgende thema’s:

Ammoniakemissie

Stallen dienen voorzien te zijn van een ammoniakemissiereducerend systeem dat de emissie meer reduceert dan wettelijk verplicht wordt gesteld in Besluit Huisvesting.

Bedrijf & omgeving

Dit thema is uitgewerkt in vier onderwerpen. Landschap is daarvan het belangrijkste. De andere zijn omgevingsgerichtheid, verstoring (geur, geluid, licht) en water.

Brandveiligheid

Bij dit thema zijn de maatregelen gebaseerd op drie uitgangspunten:

  • preventie dat stalbrand ontstaat
  • het bestrijden van een stalbrand
  • de impact van een ontstane brand beperken

Dierenwelzijn

In de stallen dienen maatregelen te zijn getroffen om het welzijn te verbeteren, bij de puntenwaardering voor de maatregelen is uitgegaan van de meerwaarde voor het dier.

Diergezondheid

Bij dit thema zijn de maatregelen gebaseerd op drie uitgangspunten: preventie dat ziekten het bedrijf binnenkomen, verhinderen dat een ziekte zich binnen het bedrijf verspreidt en het verbeteren van de weerstand van het dier in de stal.

Klimaat

De maatregelen dragen bij om CO2-uitstoot terug te dringen via energiebesparing en opwekking van duurzame energie ten behoeve van het eigen gebruik. Daarnaast zijn er maatregelen opgenomen die de uitstoot van broeikasgassen (methaan, lachgas) uit de stal verminderen. Het betreft maatregelen die uitgevoerd kunnen worden bij drijfmestsystemen.

Fijnstof

De maatregelen zijn gericht op de emissiereductie van fijnstof naar het milieu en het verminderen van fijnstof in de dierverblijven.

Mest en Mineralen (niveau A)

Betreft het sluiten van mineralenkringlopen.

Biodiversiteit (niveau A)

Dit thema is gericht op het behoud van blijvend grasland.

Grote en zeer grote stallen

Voor bedrijven met grote en zeer grote aantallen dieren geldt een hoger ambitieniveau op de maatlatten dierenwelzijn en diergezondheid: het minimaal aantal te behalen punten voor de Maatlat Duurzame Veehouderij op de maatlatten dierenwelzijn en diergezondheid is op verzoek van de overheid afhankelijk gemaakt van het aantal dieren op het bedrijf. Als een ondernemer een stal laat certificeren, wordt voor de bepaling van de bedrijfsgrootte (aantal dierplaatsen) het gehele bedrijf meegerekend en niet alleen de omvang van de gemelde stal.

Het minimum aantal punten op de genoemde maatlatten is gerelateerd aan de bedrijfsgrootte uitgedrukt in grootte eenheden, en op drie niveaus gedefinieerd:

Bedrijfsomvang ≤ 350 grootte eenheden
Bedrijfsomvang > 350 en ≤ 700 grootte eenheden
Bedrijfsomvang > 700 grootte eenheden

Fiscale regelingen

Lees meer

Certificeren

Lees meer

Procedure certificeren

Bekijken